Mercedes-Benz

Doklady

Podnikatelé - Právnické osoby (a.s., s.r.o., k.s., v.o.s., družstvo, atd.)
 • kopie platného výpisu z obchodního rejstříku (ne starší 3 měsíců)
 • kopie osvědčení o přidělení DIČ (u plátců DPH)
 • kopie občanského průkazu osoby podepisující smlouvu, případně notářsky ověřená plná moc od statutárního orgánu v případě, že smlouvu nepodepisuje statutární orgán
 • daňové přiznání včetně příloh, případně také zpráva auditora a výroční zpráva + aktuální výkazy běžného účetního období
 • bankovní informaci, pokud společnost čerpá bankovní úvěr, nebo pokud by se jednalo o obchod většího objemu
 • telefonní a e-mailové spojení
 • stručný podnikatelský záměr u začínajících společností
Podnikatelé - Fyzické osoby (živnostníci, svobodná povolání, sdružení fyzických osob, atd.)
 • kopie živnostenského listu nebo koncesní listina nebo doklad o přidělení IČO, popř. jiný platný doklad o registraci
 • kopie osvědčení o přidělení DIČ (u plátců DPH)
 • kopie občanského průkazu osoby podepisující smlouvu, případně notářsky ověřená plná moc od statutárního orgánu v případě, že smlouvu nepodepisuje statutární orgán
 • daňové přiznání včetně příloh, případně také zpráva auditora a výroční zpráva + aktuální výkazy běžného účetního období
 • bankovní informaci, pokud podnikatel čerpá bankovní úvěr, nebo pokud by se jednalo o obchod většího objemu
 • telefonní a e-mailové spojení
 • stručný podnikatelský záměr u začínajících podnikatelů
Soukromé osoby
 • kopie občanského průkazu / u cizinců kopie platného povolení k pobytu + kopie druhého dokladu totožnosti (řidičský průkaz, pas, rodný list, apod.)
 • potvrzení o výši čistého měsíčního příjmu od zaměstnavatele za poslední 3 měsíce + výpisy z bankovního účtu
 • telefonní a e-mailové spojení